ChatGPT
Boonyawee Sirimaya
2
นาที อ่าน
May 24, 2024

วิชาอะไรที่ ChatGPT เก่งที่สุดในฐานะนักเรียนหน้าห้อง

ความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ (AI) นำมาซึ่งนวัตกรรมมากมาย และหนึ่งในนวัตกรรมที่น่าสนใจที่สุดคือ ChatGPT โมเดลภาษาขั้นสูงนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำความเข้าใจและสร้างข้อความที่คล้ายมนุษย์  ในขณะที่ทั้งนักการศึกษาและนักเรียนต่างครุ่นคิดถึงผลกระทบของ AI ในการศึกษา เราจึงอยากสำรวจว่า ChatGPT จะทำได้ดีแค่ไหนในฐานะนักเรียน 

บทความนี้ เราจะพิจารณาถึงศักยภาพความเชี่ยวชาญวิชาต่างๆ ของ ChatGPT และพูดคุยเกี่ยวกับจุดแข็ง ข้อจำกัด และผลกระทบในวงกว้างของ AI ต่อการเรียนรู้

ภาพประกอบแสดงถึงทักษการใช้ภาษาที่ดีเยี่ยม
ภาพประกอบทักษะการใช้ภาษา

จุดแข็งของ ChatGPT: วิชาภาษาและการวิเคราะห์

ถ้าเปรียบเทียบ ChatGPT ในฐานะนักเรียน วิชาที่มีแนวโน้มว่าจะโดดเด่นที่สุดคือวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษา ด้วยการฝึกฝนอย่างหนักบนคลังข้อมูลขนาดใหญ่ ChatGPT มีความเข้าใจที่น่าประทับใจในไวยากรณ์ คำศัพท์ และรูปแบบการเขียน มันสามารถสร้างเรียงความที่มีโครงสร้างดี วิเคราะห์วรรณกรรม แม้กระทั่งทำงานเขียนเชิงสร้างสรรค์

ความเชี่ยวชาญทางภาษานี้อาจขยายไปสู่การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอีกด้วย เนื่องจาก ChatGPT สามารถเข้าใจและสร้างข้อความในหลายภาษาถึง 106 ภาษา (Botpress, 2023) เรียกได้ว่า ChatGPT เป็นเด็กสายศิลป์อย่างเต็มตัวก็ว่าได้

อีกหนึ่งวิชาที่ ChatGPT อาจโดดเด่น คือวิชาการวิเคราะห์ เช่น คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ความสามารถของ ChatGPT ในการทำความเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อน แก้ปัญหา และให้คำอธิบายทีละขั้นตอนอาจทำให้มันเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับนักเรียนที่มีปัญหากับวิชาเหล่านี้ ความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการรู้จำรูปแบบอาจนำไปสู่ผลงานที่น่าประทับใจในสาขาต่างๆ เช่น สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล (Microsoft, 2023)

เด็กสองคนกำลังเล่นกีฬาในวิชาพละศึกษา
ทักษะการใช้ร่างกายในวิชาพละศึกษา

ข้อจำกัดและความท้าทาย: การใช้อารมณ์และทักษะภาคปฏิบัติ

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่า ChatGPT เช่นเดียวกับ AI อื่น ๆ มีข้อจำกัด หนึ่งในด้านที่อาจจะได้คะแนนน้อยในฐานะนักเรียนคือวิชาที่ต้องการความฉลาดทางอารมณ์และทักษะระหว่างบุคคล 

ในขณะที่ ChatGPT สามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาและให้การตอบสนองอย่างเห็นอกเห็นใจได้ แต่ในความจริงแล้ว ChatGPT ยังขาดความลึกซึ้งทางอารมณ์และความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นอยู่ วิชาต่างๆ เช่น จิตวิทยา การให้คำปรึกษา และสังคมสงเคราะห์ ซึ่งพึ่งพาความเข้าใจพฤติกรรมและอารมณ์ของมนุษย์เป็นอย่างมาก อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับ ChatGPT (Forbes, 2023)

ข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งคือในวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะภาคปฏิบัติและการเรียนรู้แบบลงมือทำ ChatGPT สามารถให้ความรู้เชิงทฤษฎีและแนะนำนักเรียนผ่านแนวคิด แต่มันไม่สามารถมีส่วนร่วมทางกายภาพในกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การสร้างผลงานศิลปะ หรือการเข้าร่วมกีฬา วิชาเหล่านี้มักต้องการระดับของปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพและประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่ AI ไม่สามารถทำซ้ำได้

แม้จะเก่งแค่ไหนก็ยังแทนที่ครูไม่ได้

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ ChatGPT แม้จะน่าประทับใจแค่ไหน แต่ก็ไม่สามารถแทนที่ครูและการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นได้ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคมที่ได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น ChatGPT สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่มีค่าเพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ แต่ไม่ควรมองว่าเป็นการทดแทนการแนะนำและการทำงานร่วมกันของมนุษย์

นักการศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของ ChatGPT เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและให้ข้อเสนอแนะส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่ใช้ ChatGPT เป็นผู้ช่วยพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ควรใช้อย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดเป็นของตัวเอง และประยุกต์ใช้ความรู้ในบริบทของโลกแห่งความเป็นจริง การส่งเสริมความสมดุลระหว่างการเรียนรู้ด้วย AI และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ เราสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทั้งสองเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากขึ้นได้

บทสรุป: การยอมรับ AI ในการศึกษา

ในขณะที่เราพิจารณาถึงศักยภาพของ ChatGPT ในฐานะนักเรียน เห็นได้ชัดว่า AI มีศักยภาพที่จะปฏิวัติการศึกษา ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาล ให้ข้อเสนอแนะแบบทันที และปรับให้เข้ากับความต้องการการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลนั้น 

การยอมรับ AI เป็นเครื่องมือเพื่อเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา แทนที่จะมองว่าเครื่องมือนี้เข้ามาแทนที่บทบาทของครูในปัจจุบัน เราสามารถปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ๆ สำหรับการเรียนรู้ส่วนบุคคลและความสำเร็จของนักเรียน 

แต่ในขณะเดียวกัน การที่ครูให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนก็ยังคงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ การจะเป็นนักเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้น ไม่เพียงแต่มีความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะภาคปฏิบัติที่จำเป็นในการเติบโตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองที่ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของครูที่ยังไง AI ก็ยังเข้ามาแทนที่ไม่ได้

ทาง Amity Solutions ก็มีบริการ Chat Bot ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเช่นกัน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่