Employee Experience
Boonyawee Sirimaya
2
นาที อ่าน
April 25, 2024

บริหารบุคลากรด้วยการมีส่วนร่วมและสร้างประสบการณ์

ในยุคที่องค์กรเติบโตขึ้น การตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานด้วยการสร้างประสบการณ์ทำงานที่น่าดึงดูดถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อเสริมสร้างความภักดีและทำให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้อย่างยาวนาน

พนักงานไม่ได้ถูกกระตุ้นด้วยรางวัลเพียงอย่างเดียว แต่พวกเขามองหาองค์กรที่ช่วยสร้างคุณค่าและพลังงานที่ดี รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ การเปลี่ยนแปลงนี้นำมาสู่การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานในสถานที่ทำงาน บริษัทต่างๆ กำลังพยายามที่จะสร้างประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และแท้จริงให้กับพนักงานของตน 

แม้คำว่า "การมีส่วนร่วมของพนักงาน" และ "ประสบการณ์ของพนักงาน" มักถูกใช้แทนกันอยู่บ่อยครั้ง แต่ทั้งสองคำนี้เป็นแนวคิดที่แตกต่างกันและมีผลกระทบต่อสถานที่ทำงานแตกต่างกัน

Employee Engagement คืออะไร

การมีส่วนร่วมของพนักงานหมายถึงความผูกพันและการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ที่พนักงานมีต่องานของตน ทีมงาน และองค์กร เป็นการวัดระดับแรงจูงใจ ความทุ่มเท และการจดจ่ออยู่กับบทบาทและความรับผิดชอบของพนักงาน พนักงานที่มีส่วนร่วมจะรู้สึกผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับเป้าหมาย คุณค่า และพันธกิจขององค์กร และพวกเขาจะทำงานเกินกว่าที่คาดหวังเพื่อสนับสนุนความสำเร็จขององค์กร

Employee Experience คืออะไร

ประสบการณ์ของพนักงานครอบคลุมการเดินทางทั้งหมดที่พนักงานได้รับจากองค์กร ตั้งแต่กระบวนการสรรหาในช่วงแรกจนถึงการออกจากงาน มันรวมถึงปฏิสัมพันธ์ เหตุการณ์ และการรับรู้ทั้งหมดที่หล่อหลอมความพึงพอใจ แรงจูงใจ และความภักดีของพนักงานต่อบริษัท ประสบการณ์พนักงานที่ดีจะสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โอกาสในการเติบโต และสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุน ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การมีส่วนร่วม ผลิตภาพ และการคงอยู่ที่สูงขึ้น

Employee Engagement vs. Employee Experience

การมีส่วนร่วมของพนักงาน’ (Employee Engagement) เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ ‘ประสบการณ์ของพนักงาน’ (Employee Experience) ครอบคลุมการเดินทางทั้งหมดที่พนักงานได้รับจากบริษัท สื่อด้านทรัพยากรบุคคล All Things Talent อธิบายเพิ่มเติมว่า “employee engagement เกี่ยวข้องกับวิธีที่องค์กรทุ่มเทเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวกให้กับพนักงาน" ในทางตรงกันข้าม ประสบการณ์ของพนักงานคือ "ผลรวมของการรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของพวกเขากับองค์กรในแต่ละวัน"

ความสำคัญของ employee experience

สิ่งสำคัญคือวงจรชีวิตของพนักงานเริ่มต้นก่อนที่จะเข้ามาทำงานในบริษัทซะอีก ผู้สมัครงานประเมินนายจ้างในอนาคตตั้งแต่เริ่มต้นประสบการณ์การสรรหาบุคลากร และตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรสำหรับพวกเขาในองค์กร โดยพิจารณาจากวิธีที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรในระหว่างขั้นตอนการสรรหาบุคลากร

ในขณะที่พนักงานใช้เวลากับบริษัทของคุณมากขึ้น พวกเขามองหาประสบการณ์ของพนักงานที่มีความหมาย ให้ความมุ่งมั่น และโอกาสในการเติบโต

การใช้ประโยชน์จาก employee emperience platform

Bersin แนะนำว่า เพื่อนำเสนอประสบการณ์ของพนักงานที่ดีที่สุด องค์กรควรใช้แพลตฟอร์มประสบการณ์ของพนักงาน (EXP) แพลตฟอร์ม EXP ให้โซลูชันแบบองค์รวม แก้ไขปัญหาในขั้นตอนวงจรชีวิตของพนักงาน และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลงทุน ไม่เพียงแค่ในงานของพวกเขา แต่รวมถึงความสัมพันธ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นภายในองค์กรด้วย

ภาพประกอบเกี่ยวกับ employee experience and employee engagement
ภาพประกอบทีมงานที่มีความสุขเฉลิมฉลองความสำเร็จและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

สร้าง employee engagement และ employee experience ด้วย Eko

การมีส่วนร่วมของพนักงานเชิงบวกนำไปสู่ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ในขณะที่การเข้าใจวงจรชีวิตของพนักงานเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการเดินทางที่ดียิ่งขึ้น

แพลตฟอร์ม Eko มอบสภาพแวดล้อม เครื่องมือ และโอกาสในการเติบโตเพื่อจุดประกายการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงผ่านประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน ปลดปล่อยศักยภาพพนักงานของคุณ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราที่ Amity Solutions เพื่อปลดปล่อยศักยภาพของพนักงานคุณ ติดต่อขอรับ demo จาก Eko วันนี้