Generative AI
Boonyawee Sirimaya
3
นาที อ่าน
April 26, 2024

จริยธรรมในการพัฒนาเทคโนโลยี AI เชิงสร้างสรรค์

AI เชิงสร้างสรรค์ ถือเป็นความสามารถขั้นสูงของปัญญาประดิษฐ์ นำมาซึ่งการปฏิวัติในการสร้างสรรค์คอนเทนต์โดยอาศัยข้อมูลเสียง วิดีโอ และแม้แต่โค้ดคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ (Lark, 2023)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการทำงานแทนทักษะขั้นสูงทำให้ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากตามไปด้วย ผลกระทบด้านจริยธรรมของ AI เชิงสร้างสรรค์นั้นกว้างขวางและครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ความโปร่งใส ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ลิขสิทธิ์ และความเสี่ยงจากคอนเทนต์ที่เป็นอันตราย

บทความนี้จะพาสำรวจถึงประเด็นด้านจริยธรรมเหล่านี้ นำเสนอคู่มือครบถ้วนสำหรับนักพัฒนาและองค์กรที่ต้องการใช้ความสามารถจากปัญญาประดิษฐ์ในงานสร้างสรรค์

1. ความโปร่งใสและความสามารถในการอธิบาย

หนึ่งในประเด็นด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI สร้างสรรค์คือการขาดความโปร่งใสและความสามารถในการอธิบายได้ ซึ่งหมายถึงการที่เทคโนโลยีนี้ให้ผลลัพธ์หรือตัดสินใจโดยขาดคำอธิบายที่ชัดเจน (Binmile, 2023).

การขาดความโปร่งใสนี้อาจนำไปสู่การสร้างอคติร้ายแรง การตัดสินใจที่ผิดพลาด และการขาดความไว้วางใจในเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหานี้ นักพัฒนาต้องพยายามสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่โปร่งใสและอธิบายได้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจถึงกลไกการทำงานและการตัดสินใจของเทคโนโลยี

นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์อย่างรับผิดชอบ
ภาพประกอบการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

2. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล

แบบจำลอง AI ต้องการข้อมูลจำนวนมหาศาลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ไม่อาจระบุได้อย่างแน่ชัด ซึ่งเพิ่มโอกาสในการละเมิดข้อมูลและนำไปสู่ปัญหาด้านกฎหมายได้

นอกจากนี้ ชุดข้อมูลที่ใช้ในการฝึกแบบจำลองดังกล่าวอาจมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล (personally identifiable information) ซึ่งหากเกิดการรั่วไหลจะนำไปสู่การละเมิดความเป็นส่วนตัว นักพัฒนาจึงต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัว และนำมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มงวดมาใช้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

การพัฒนา AI เชิงสร้างสรรค์ต้องคำนึงให้มากๆ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่คล้ายคลึงหรือแม้แต่ละเมิดลิขสิทธิ์ของงานที่มีอยู่แล้ว ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาด้านกฎหมายได้ (Forbes, 2023) เพื่อลดความเสี่ยงนี้ นักพัฒนาต้องดูแลให้แบบจำลองได้รับป้อนชุดข้อมูลที่มีความหลากหลายและเป็นข้อมูลที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างอคติและเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือไร้ประโยชน์ (TechTarget, 2023)

4. อคติและการเลือกปฏิบัติ

หาก AI ได้รับการป้อนชุดข้อมูลที่มีอคติอาจนำไปสู่การสร้างความขัดแย้งในสังคมได้ เพื่อแก้ไขประเด็นนี้ นักพัฒนาต้องให้ความสำคัญกับความหลากหลายในชุดข้อมูลและมุ่งมั่นในการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อค้นหาอคติที่ไม่ได้ตั้งใจ (Forbes, 2023) 

องค์กรควรมีแนวทางและนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรม เพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้อย่างเป็นธรรม ครอบคลุม และเคารพมุมมองที่หลากหลาย

5. คอนเทนต์ที่เป็นอันตรายและข้อมูลเท็จ

เนื่องจากความหลากหลายในการสร้างคอนเทนต์ AI จึงมีศักยภาพในการสร้างคอนเทนต์ที่เป็นอันตรายหรือไร้ประโยชน์ รวมถึงข้อมูลเท็จในรูปแบบต่างๆ เช่น deepfakes (TechTarget, 2023) เพื่อลดความเสี่ยงนี้ นักพัฒนาต้องนำระบบกลั่นกรองและตรวจสอบคอนเทนต์ที่เข้มงวดมาใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือสังคมโดยรวม

6.การกำกับดูแลและตรวจสอบด้านจริยธรรม

การสร้างกลไกการกำกับดูแลและตรวจสอบด้านจริยธรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับประกันว่าการพัฒนาและการนำปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์มาใช้งานจะดำเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม (TechTarget, 2023) รวมถึงการสร้างแนวทาง นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้งาน AI การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบด้านจริยธรรม และการส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบตลอดกระบวนการพัฒนาและนำไปใช้งาน

7. ความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน

การสร้างความไว้วางใจและมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสำคัญต่อการนำ AI มาใช้และแพร่หลายในสังคม (TechTarget, 2023) ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างลึกซึ้งด้วย การส่งเสริมความโปร่งใสและความสามารถในการอธิบายได้ 

สรุป

ประเด็นด้านจริยธรรมในการพัฒนา AI เชิงสร้างสรรค์นั้นเป็นความท้าทายที่ซับซ้อนและมีหลายมิติ จำเป็นต้องอาศัยแนวทางที่ครอบคลุมและก้าวหน้าจากนักพัฒนา องค์กร และสังคมโดยรวม

ด้วยการให้ความสำคัญกับประเด็นด้านจริยธรรมเหล่านี้ เราจะรับประกันได้ว่า AI เชิงสร้างสรรค์จะได้รับการพัฒนาและนำมาใช้งานให้ประโยชน์สูงสุด พร้อมกับลดความเสี่ยงและผลกระทบเชิงลบให้น้อยที่สุด ผ่านความโปร่งใส การอธิบายได้ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ลิขสิทธิ์ และการป้องกันเนื้อหาที่เป็นอันตราย เราจะสามารถสร้างอนาคตที่ AI เป็นพลังที่ส่งเสริมสิ่งดีๆ ขับเคลื่อนนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความก้าวหน้า ด้วยความรับผิดชอบและจริยธรรม

ทาง Amity Solutions มีบริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการนำ AI ไปใช้ในองค์กรณ์อย่างมีจริยธรรมได้ที่นี่