Generative AI
Touchapon Kraisingkorn
3
นาที อ่าน
March 26, 2024

เทคนิค QuietSTaR สอน AI คิดก่อนตอบ ปรับประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบ AI อย่าง Large Language Model (LLM) ในปัจจุบัน ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก โดยเฉพาะในแง่ของการวางแผนในระดับสูง (high-level planning) เนื่องจากระบบเหล่านี้ทำงานโดยการคาดเดาคำหรือ token ถัดไปเรื่อย ๆ โดยอิงกับข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งทำให้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนหรือคิดเชิงกลยุทธ์นั้นค่อนข้างจำกัด 

QuietSTaR คืออะไร?

QuietSTaR คือ เทคนิคที่นักวิจัยใช้ในการ ฝึกให้ AI มีบทสนทนาในใจคล้ายกับมนุษย์เราที่จะใช้ความคิดก่อนพูด โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการให้เหตุผลของ AI ให้ดีขึ้น

QuietSTaR ทำงานอย่างไร? ฝึก AI ได้จริงไหม?

ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นวิธีการฝึก AI ใหม่ที่เรียกว่า "QuietSTaR" ซึ่งจะสอนให้ระบบ AI คิดก่อนที่จะตอบโต้กับคำถามหรือคำสั่ง โดยสร้าง "inner monologue" หรือบทสนทนาภายในใจให้กับ AI คล้ายกับการที่มนุษย์เราใช้ความคิดก่อนจะพูดหรือลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากวิธีการเดิมที่ใช้ฝึก chatbot อย่าง ChatGPT ที่ไม่ได้ "คิด" ก่อนตอบ หรือคาดการณ์ความเป็นไปได้ต่าง ๆ ในบทสนทนา

วิธี Quiet-STaR จะให้ระบบ AI สร้างเหตุผลภายใน (rationale) หลาย ๆ แบบขึ้นมาพร้อม ๆ กัน ก่อนจะตอบกลับ แล้วเลือกคำตอบที่ดีที่สุดจากการผสมผสานเหตุผลเหล่านั้น โดยในที่สุดแล้ว AI จะเรียนรู้จากการทิ้งเหตุผลที่ผิดไป ซึ่งทำให้ AI สามารถคาดการณ์บทสนทนาในอนาคต และเรียนรู้จากบทสนทนาปัจจุบันได้

นักวิจัยได้นำอัลกอริทึม Quiet-STaR ไปใช้กับ Mistral 7B ซึ่งเป็น open-source LLM และเผยแพร่ผลการทดลองใน arXiv เมื่อ 14 มี.ค. 67 ที่ผ่านมา (ยังไม่ผ่านการ peer-review)

ขั้นตอนการฝึก AI แบบ QuietStar สอนให้วิเคราะห์ด้วยบทสนทนาภายในใจ ก่อนตอบคำถาม
ขั้นตอนการฝึก AI แบบ QuietStar

ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจ แสดงให้เห็นการพัฒนาทักษะของ AI

ผลการทดสอบชี้ชัด AI ที่ผ่านการฝึกให้คิดได้ มีการให้เหตุผลและทักษะคณิตศาสตร์ดีขึ้นมาก

ในการทดสอบ ปรากฏว่า Mistral 7B เวอร์ชันที่ผ่านการฝึกด้วย Quiet-STaR ทำคะแนนการทดสอบด้านการให้เหตุผล (reasoning) ได้ถึง 47.2% เพิ่มขึ้นจาก 36.3% ในเวอร์ชันก่อนการฝึก นอกจากนี้ แม้ Mistral 7B จะสอบตกในแบบทดสอบคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน โดยได้คะแนนเพียง 10.9% แต่คะแนนดังกล่าวก็เป็นเกือบ 2 เท่าของคะแนน 5.9% ในเวอร์ชันปกติที่ไม่ได้ผ่านการฝึก

นี่เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า หากฝึกให้ AI มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง ผ่านการสร้างบทสนทนาภายในใจนั้น ช่วยพัฒนาศักยภาพของ AI ในการให้เหตุผลและการคำนวณทางคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้นได้จริง

QuietSTaR สอน AI ให้คิดใกล้เคียงกับมนุษย์

📌 บทสรุป : การพัฒนาให้ระบบ AI มีความสามารถในการคิดก่อนตอบ ผ่านการสร้างบทสนทนาภายในใจด้วยวิธี Quiet-STaR จึงนับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าสำคัญในการยกระดับศักยภาพของ AI ให้สามารถวิเคราะห์ ให้เหตุผล คาดการณ์ และเรียนรู้จากข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเติมเต็มข้อจำกัดของ AI ในปัจจุบัน และนำมันไปสู่ขีดความสามารถใหม่ ๆ ที่ใกล้เคียงกับการคิดกระบวนการทางความคิดแบบมนุษย์ (human-like cognition) มากยิ่งขึ้นในอนาคต

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ของเราได้ที่นี่